• Bộ Xây dựng chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, mã số LAS-XD 1376;
  • Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA công nhận Phòng Thử nghiệm – Hiệu chuẩn thuộc Trung tâm phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025, mã số VILAS 1075;
  • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, mã số: ĐK 104; chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, dấu kiểm định số N270;
  • Trung tâm chứng nhận phù hợp QuaCERT chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tân phù hợp TCVN ISO 9001:2015