- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -

Chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu (14/01/2019)

Ngày 11/12/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 2104/QĐ-TĐC về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường cho các cá nhân thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chỉ định Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (24/07/2018)

Ngày 11/7/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1141/QĐ-TĐC về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Bổ sung năng lực hoạt động của Trung tâm năm 2018 (23/05/2018)

Ngày 08/02/2018, Trung tâm TĐC Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp Giấy chứng nhận số 353/TĐC-ĐL thay thế cho Giấy chứng nhận số 1294/TĐC-ĐL cấp ngày 07/6/2017 về việc đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, thử nghiệm, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Phòng thí nghiệm Trung tâm Kỹ thuật TĐC được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (03/01/2018)

Ngày 27/12/2017, Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 658.2017/QĐ-VPCNCL về việc công nhận Phòng Thử nghiệm - Hiệu chuẩn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

 

Năng lực chuyên môn hiện có của TĐC Bà Rịa – Vũng Tàu (17/08/2017)

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam chứng nhận khả năng cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với các lĩnh vực hoạt động hiện nay của trung tâm theo giấy chứng nhận số 1294/TĐC-ĐL.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 06 tháng đầu năm 2017 (16/08/2017)

Theo báo cáo về kết quả công tác, trong 06 tháng đầu năm 2017, Trung tâm TĐC Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn.

Kiểm Định - Hiệu Chuẩn Phương tiện đo (26/12/2014)

Theo điều 16 pháp Luật Đo lường số 04/2011/QH13 yêu cầu các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường,… (gọi là phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan nhà nước thuộc tỉnh có khả nâng kiểm định các loại phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2. Những phương tiện đo này được liệt kê trong thông tư số 23/2013/TT-BKHCN, ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.