- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -

Đào tạo (08/01/2015)

Trung tâm đã phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo để phát triển nguồn  nhân  lực và cải  tiến năng suất chất lượng cho tổ chức, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm cho hoạt động đào tạo được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001.