- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Số hiệu Tên văn bản Tải văn bản
28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường Tải văn bản
24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Tải văn bản
22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Tải văn bản
22/2013/TT-BKHCN Phụ Lục I Phương pháp xác định hàm lượng vàng của vàng trang sức mỹ nghệ Tải văn bản
22/2013/TT-BKHCN Phụ Lục II Các biểu mẫu Tải văn bản
23/2013/TT -BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 Tải văn bản
23/2013/TT-BKHCN Phụ Lục Các biểu mẫu. Tải văn bản
14/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia. Tải văn bản
14/2013/TT-BKHCN Phu Luc Các mẫu biểu sử dụng trong việc chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia, phê duyệt chuẩn quốc gia Tải văn bản