- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Số hiệu Tên văn bản Tải văn bản
29/2013/QH13 Luật Khoa học và Công nghệ, Ban hành ngày 18/06/2013, Hiệu lực ngày 01/01/2014 Tải văn bản
04/2011/QH13 Luật đo lường, Ban hành ngày 11/11/2011, hiệu lực ngày 01/7/2012 Tải văn bản
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật, Ban hành ngày 12/7/2006, Hiệu lực ngày 01/01/2007. Tải văn bản