- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ -
Số hiệu Tên văn bản Tải văn bản
TCVN ISO 9000:2007 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG Tải văn bản
TCVN ISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÁC YÊU CẦU Tải văn bản
TCVN ISO/IEC 17025:2007 YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ HIỆU CHUẨN Tải văn bản
TCVN ISO 9011:2003 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ/HOẶC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Tải văn bản